Regulamin

 

Regulamin Wielofunkcyjnego Serwisu do Elektronicznego Zarządzania Kontrolami Placów Zabaw

 

 

 

Spis treści:

§ 1. Definicje
§ 2. Przedmiot usługi świadczonej przez Administratora
§ 3. Warunki zawarcia umowy i obowiązki Użytkownika
§ 4. Rozwiązanie Umowy, odmowa zawarcia umowy i odstąpienie od umowy
§ 5. Warunki techniczne konieczne do korzystania z zasobów Serwisu
§ 6. Reklamacje i zgłoszenia Użytkowników
§ 7. Odpowiedzialność Administratora
§ 8. Polityka prywatności
§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Serwisu określa warunki i zasady korzystania z aplikacji dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników oraz prawa, obowiązki jak również zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu. Regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Użytkowników przez spółkę Krajowy Rejestr Placów Zabaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Starych Babicach (05-082 Stare Babice), przy ul Pocztowej 1 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517796; NIP: 1182100244; REGON 147344352 z kapitałem zakładowym w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) wpłaconym w całości będącą Administratorem e-usługi.

2. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu Serwisu podczas rejestracji równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu Serwisu bez konieczności sporządzania i zawierania odrębnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu.

 

§ 1
Definicje

Dla potrzeb Regulaminu Serwisu następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
1. Serwis – internetowa platforma, na której dostępne są aplikacje służące do prowadzenia elektronicznej książki placu zabaw z możliwością wykonywania przeglądu placu zabaw. Aplikacje służące prowadzeniu książki placu zabaw, nie posiadają funkcji badania urządzeń znajdujących się na placu zabaw pod względem ich zgodności z normą PN-EN 1176:2009.
2. Aplikacje - poszczególne usługi dostępne w Serwisie pod adresem internetowym www. krpz.pl;
3. Regulamin Serwisu – ogólne postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, określające zakres oraz warunki i zasady korzystania z Aplikacji dostępnych w Serwisie, w tym prawa i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz prawa, obowiązki, zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu oraz zasady na jakich Administrator Serwisu świadczy usługi na rzecz Użytkowników (dalej zwany: Regulaminem);
4. Administrator Serwisu – podmiot zarządzający Serwisem i dostępnymi w ramach Serwisu Aplikacjami oraz podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, którym jest spółka Krajowy Rejestr Placów Zabaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Starych Babicach (05-082 Stare Babice), przy ul Pocztowej 1 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517796; NIP: 1182100244; REGON 147344352; (zwany dalej: Administratorem).
5. Użytkownik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także zawodową (przedsiębiorca) i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację Serwisie w celu korzystania z Aplikacji dostępnych w Serwisie i wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu, korzysta z zasobów Serwisu na podstawie Regulaminu i dokumentów, o których mowa w Regulaminie. Serwis nie jest przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawodowej (Konsument).
6. Użytkownik testowy – Użytkownik korzystający w Okresie próbnym Wersji Testowej;
7. Umowa - treść umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu wyznacza Regulamin i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie. Do Umowy zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i pozostałymi dokumentami, o których mowa w Regulaminie i akceptuje je bez zastrzeżeń.
8. Konto Użytkownika - wygenerowane przez Administratora miejsce w Serwisie dla każdego Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z zasobów Serwisu (zwane dalej „Kontem”). W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Administratora w Sewisie niezbędne jest założenie przez Użytkownika konta w Serwisie.
9. Konto fikcyjne – Konto wykreowane przez Użytkownika przy użyciu danych należących do osoby trzeciej, bez jej wiedzy oraz uprzedniej zgody lub przy użyciu danych nieprawdziwych;
10. Cennik – cennik usług Administratora dla poszczególnych Aplikacji dostępnych w Serwisie, dostępny pod adresem http://krpz.pl/strona/72/oferta; ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT;
11. Specyfikacja Aplikacji – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez Administratora w zasobach Serwisu;
12. Abonament – opłata uiszczania z góry przez Użytkownika, stanowiąca wynagrodzenie Administratora wyłącznie za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach zamówionych przez Użytkownika Aplikacji w Serwisie, której wysokość określona jest w Cenniku; opłata powyższa nie obejmuje w szczególności kosztów Użytkownika związanych z uzyskaniem dostępu do Serwisu w tym, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, zakupu przez Użytkownika sprzętu lub oprogramowania niezbędnych do właściwego korzystania z poszczególnych Aplikacji Serwisu, które to koszty Użytkownik pokrywa we własnym zakresie;
13. Okres abonamentowy – okres, przez który zamówiona przez Użytkownika usługa jest świadczona przez Administratora, za który Użytkownik uiścił Abonament; sposób obliczania Okresu Abonamentowego określony jest każdorazowo w Cenniku i uzależniony jest od usługi zamówionej przez Użytkownika;
14. Okres próbny – to okres 14 dni, w którym Użytkownik bezpłatnie korzysta z Wersji testowej wybranej Aplikacji dostępnej w ramach Serwisu;
15. Wersja testowa– wersja pokazowa Aplikacji, dostępnych w Serwisie o ograniczonej funkcjonalności, udostępniana przez Administratora na Okres próbny, licząc od dnia udostępnienia, w celu umożliwienia każdemu potencjalnemu Użytkownikowi zapoznania się ze Specyfikacją każdej Aplikacji i podjęcia decyzji o zawarciu Umowy z Administratorem. Wersja testowa nie dotyczy usługi oferowanej przez Administratora w Serwisie obejmującej założenie książki placu zabaw oraz bazy danych.
16. Polityka prywatności – zasady określające zakres uzyskiwanych od Użytkowników danych, niezależnie od sposobu ich pozyskania (automatycznie pozyskane przez Serwer czy też podawane przez Użytkowników podczas rejestracji), sposób zabezpieczenia pozyskanych tą drogą danych, sposób ich wykorzystania, ewentualnego przekazania innym podmiotom, jak również sposób, w jaki Administrator kontaktuje się z Użytkownikami;
17. Strona główna – strona startowa Serwisu, stanowiąca przedpole do dalszego korzystania z Aplikacji, stanowiących zasoby Serwisu;
18. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, któremu nie można zapobiec, nawet przy dołożeniu należytej staranności. Do zdarzeń Siły wyższej zalicza się w szczególności działania sił natury o katastroficznych skutkach, akty terrorystyczne, działania wojenne, strajki, których wystąpienie uniemożliwia lub poważnie zakłóca świadczenie przez Administratora usług w Serwisie.

 

§ 2
Przedmiot usługi świadczonej przez Administratora

1. Administrator świadczy na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługę dostępu do Serwisu i korzystania ze znajdujących się w ramach zasobów Serwisu Aplikacji, zgodnie z ich Specyfikacją.
2. Administrator świadczy usługi na rzecz zarejestrowanych Użytkowników na zasadach i warunkach przewidzianych Regulaminem i dokumentami, o których mowa w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do utrzymania Serwisu w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu, w tym Aplikacji w zakresie określonym Umową.
4. Zgodnie z założeniami załącznika do Regulaminu „Prawa własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji” stanowiącego integralną część Regulaminu i dostępnego na stronie internetowej , Serwis oraz Aplikacje, wchodzące w skład zasobów Serwisu to produkty, teksty, grafika, nazwa, logo i inne dobra, stanowiące wyłączną własność intelektualną Administratora.
5. Korzystanie z Serwisu i dostępnych w ramach Serwisu Aplikacji jest dobrowolne.
6. Abonament uiszcza Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w imieniu których działa pracownik lub osoba upoważniona do dokonania rejestracji tych osób, za Użytkownika uznaje się tę osobę prawną, przedsiębiorcę lub jednostkę organizacyjną, w imieniu której działa upoważniony pracownik lub wyznaczona osoba.
7. Wersja testowa gwarantuje każdemu podmiotowi dostęp do zasobów Serwisu, bez możliwości trwałego zapisywania poszczególnych Aplikacji Serwisu na nośnikach materialnych, przez Okres próbny licząc od dnia udostępnienia Wersji testowej przez Administratora. Okres ten nie ulega przedłużeniu o czas, w którym Użytkownik nie korzystał z zasobów Serwisu.

 

§3
Warunki zawarcia Umowy i zasady korzystania z Wersji testowej

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem następuje z chwilą zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem, iż Umowa wchodzi w życie z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Abonamentu w pełnej wysokości i obowiązuje przez Okres Abonamentowy. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Administratora usługi lub usługi w ramach zamówionej/-ych przez Użytkownika Aplikacji w Serwisie.
2. Abonament obowiązuje w wysokości wskazanej w Cenniku, dostępnym http://krpz.pl/strona/72/oferta dla wybranych przez Użytkownika Aplikacji dostępnych w Serwisie, i uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji Okresu Abonamentowego.
3. Za dzień uiszczenia Abonamentu, należy rozumieć dzień zaksięgowania wpłaty Abonamentu w pełnej wysokości na rachunku bankowym Administratora, wskazanym przy rejestracji. Użytkownik uiszcza Abonament za pomocą przelewu bankowego.
4. Przed zawarciem Umowy, Użytkownik ma prawo skorzystania z Wersji testowej na Okres próbny. W tym celu, po dokonaniu wyboru oferty/usługi i dodaniu jej do "Koszyka", konieczne jest dokonanie rejestracji  Użytkownika na stronie www.krpz.pl, a następnie wybór odroczonego sposobu płatności. 
5. Korzystanie z Wersji testowej w Okresie próbnym jest nieodpłatne, jednakże Wersja testowa posiada ograniczoną funkcjonalność, polegającą w szczególności na niemożności trwałego zapisania wybranych Aplikacji przez Użytkownika na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym na dysku twardym komputera.
6. Po upływie Okresu próbnego dostęp do Wersji Testowej zostanie automatycznie zablokowany. Konto Użytkownika testowego korzystającego dotychczas z Wersji Testowej, może być ponownie aktywowane w terminie 7 dni, licząc od dnia zablokowania, wyłącznie po uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika Abonamentu. Z chwilą zapłaty Abonamentu, na zasadach określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy.
7. Korzystanie z zasobów Serwisu następuje za pośrednictwem strony internetowej www.krpz.pl


§4
Rejestracja Użytkownika i zasady zakładania Konta

1. W celu zamówienia i korzystania przez Użytkownika z Aplikacji dostępnych w Serwisie, niezbędne jest założenie przez Użytkownika Konta w systemie informatycznym udostępnionym przez Administratora w Serwisie.
2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://krpz.pl/login i podać w procesie rejestracji dane zgodne rzeczywistością: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy,  adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, oraz NIP i REGON, celem umożliwienia późniejszej weryfikacji Konta, dalszego niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Administratora w zakresie objętym Umową oraz wystawienia przez Administratora faktury za usługi.
3. Dane kontaktowe Użytkownika, obejmujące adres poczty elektronicznej (e-mail), kontakt telefoniczny oraz adres siedziby wskazane w procesie rejestracji uznaje się za obowiązujące dla Administratora, w przypadku konieczności lub woli skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z świadczeniem usług objętych Umową. W razie zmiany powyższych danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wpisu zmienionych danych po zalogowaniu się do swojego Konta.
4. Użytkownik zakładając Konto wskazuje unikalny login (prawdziwy adres e-mail poczty elektronicznej, do której Użytkownik posiada dostęp) i hasło służące do logowania się w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania danych służących do logowania w Serwisie osobom nieupoważnionym i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu skutków ujawnienia hasła. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych Użytkownika zgromadzonych w Serwisie przed dostępem i ingerencją osób trzecich, przy zastosowaniu wszelkich uzasadnionych technicznych możliwości.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a także wykorzystania przez Użytkownika usług świadczonych w ramach Serwisu przez Administratora do działań niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Administrator uprawniony jest do zablokowania świadczonych na rzecz takiego Użytkownika usług lub do zawieszenia dostępu takiego Użytkownika do Konta, a następnie rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
6. Procedura rejestracyjna następuje za pośrednictwem strony internetowej www.krpz.pl. Na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym każdy Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji w Serwisie celu skorzystania z zasobów Serwisu lub jego Wersji Testowej.
7. Aktywacja w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym jest równoznaczna z założeniem Konta Użytkownika, za pomocą którego możliwe będzie logowanie się Użytkownika w celu korzystania z Serwisu i jego zasobów, na warunkach i zasadach określonych w Umowie.
8. Dokonanie rejestracji nie jest możliwe, w przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu.
9. Zgoda Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o następującej treści:
a) zapoznałem się z treścią Regulaminu, i załączników do Regulaminu, akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się je przestrzegać; i
b) dokonując rejestracji założyłem własne, rzeczywiste Konto oraz potwierdzam autentyczność danych podanych podczas procesu rejestracyjnego, i
c) dobrowolnie i w pełni świadomie przystąpiłem do korzystania z Serwisu i wybranych Aplikacji; i
d) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Administratora danych podanych podczas procesu rejestracji, jak również wykorzystanie ich dla potrzeb świadczenia przez Administratora usług objętych umową i prowadzenia oraz rozwoju Serwisu na zasadach wskazanych w §8 „Polityka Prywatności”, i
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości mailowych na wskazany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, związanych z funkcjonowaniem Serwisu, jego modernizacją, w tym o zmianach wprowadzanych do Serwisu lub poszczególnych jego Aplikacji, ostrzeżeniach, wezwaniach, przewidywanych przez Administratora przerwach technicznych, pracach konserwacyjnych oraz innych niezbędnych informacji.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykreowane przez Użytkowników Konta fikcyjne. W wypadku uzasadnionego podejrzenia istnienia takiego Konta fikcyjnego Administrator zastrzega sobie możliwość jego zablokowania do czasu wyjaśnienia sprawy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takim zamiarze drogą elektroniczną, na adres e- mail wskazany podczas procedury rejestracyjnej. W przypadku uznania przez Administratora, iż wykreowane przez Użytkownika Konto jest Kontem fikcyjnym Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z procedurą rejestracyjną, Administrator usuwa Konto fikcyjne, a zawarta Umowa traci swoją moc obowiązującą.
11. Z chwilą rejestracji Użytkownika i uiszczenia Abonamentu, dochodzi do zawarcia Umowy na Okres Abonamentowy.

 

§5
Warunki techniczne konieczne do korzystania z zasobów Serwisu

1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta oraz korzystania przez niego z usług Serwisu w zakresie objętym Umową jest:
1) posiadanie przez Użytkownika komputera stacjonarnego lub przenośnego z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 256 kb/sek.; i
2) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych - przeglądarka internetowa zgodna z Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20.0 lub wyższej lub Google Chrome w wersji 20.0 lub wyższej, obsługującej JavaScript i pliki Cookies; i
3) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
2. Korzystanie z Serwisu i jego zasobów możliwe jest także na urządzeniach mobilnych typu smartphone, tablet, etc., o ile urządzenia te są kompatybilne z usługami świadczonymi w ramach Serwisu i spełniają wymagania systemowe.
3. Niespełnienie powyżej opisanych warunków, w tym wymagań systemowych może mieć wpływ na możliwość korzystania z usług objętych Umową lub szybkość ich działania.
4. Odpowiedzialność Administratora z tytułu niespełnienia przez Użytkownika powyższych wymogów systemowych i narzędziowych jest wyłączona.
5. Administrator, informuje, że korzystanie przez Użytkowników z urządzeń mobilnych dla potrzeb korzystania z usług Serwisu, może łączyć się z pobieraniem opłat za dostęp i/lub transmisję danych, przez operatora sieci  komórkowej lub usługodawcę internetowego (podmioty zewnętrzne, niezależne od Administratora). Obowiązek uiszczania takich opłat spoczywa na Użytkowniku, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności oraz kosztów z tym związanych.

 

§ 6
Płatności

1. Abonament uiszczany przez Użytkowników płatny jest w formie przelewu bankowego za pośrednictwem systemu płatności internetowych www.Przelewy24.pl  lub bezpośrednio na rachunek bankowy Administratora wskazany na fakturze pro-forma.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
3. Faktura VAT za świadczenie usług generowana jest automatycznie z chwili zawarcia Umowy i przesyłana w formie załącznika do wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji.
4. Wysokość pierwszego Abonamentu wynika z Cennika obowiązującego w dniu rejestracji Użytkownika. Za kolejne Okresy Abonamentowe obowiązuje wysokość Abonamentu wskazana w Cenniku, obowiązującym w 14. dniu przed zakończeniem poprzedniego Okresu Abonamentowego. Wszelkie zmiany Cennika, następujące w danym Okresie Abonamentowym, za który uprzednio Użytkownik uiścił Abonament, nie wpływają na zmianę tego Abonamentu i znajdą zastosowanie wyłącznie dla kolejno następującego Okresu Abonamentowego.
5. Na 14 dni przed upływem danego Okresu Abonamentowego Umowy, Administrator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę proforma, obejmującą wysokość Abonamentu na kolejny Okres Abonamentowy. Nie uiszczenie przez Użytkownika Abonamentu wynikającego z faktury proforma w terminie płatności wskazanym w fakturze proforma oznacza wygaśnięcie Umowy z dniem upływu Okresu Abonamentowego, za który Użytkownik uiścił stosowny Abonament. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych zgromadzonych przez Administratora z trakcie obowiązywania Umowy, przez okres kolejnych 36 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia Umowy.
6. Uiszczenie przez Użytkownika Abonamentu wynikającego z faktury proforma, oznacza kontynuowanie Umowy na kolejny Okres Abonamentowy, licząc od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie obowiązującym w dniu uiszczenia Opłaty Abonamentowej i skutkuje automatycznym wystawieniem przez Administratora faktury VAT, na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Administrator zastrzega, iż wysokość Abonamentu nie jest w żaden sposób zależna od korzystania przez Użytkownika z usług objętych umową lub zaniechania z ich korzystania przez Użytkownika.
8. Użytkownicy, którzy zaprzestali korzystania z Konta i zamówionych Aplikacji w danym Okresie Abonamentowym, jednak w terminie do 30 dni, licząc od zakończenia Okresu Abonamentowego, zamierzają nadal korzystać z Konta i kontynuować Umowę z Administratorem, zobowiązani są do uiszczenia tzw. opłaty aktywacyjnej w wysokości wskazanej w Cenniku, obowiązującym w nowym Okresie Abonamentowym, niezależnie od obowiązku zapłaty Abonamentu.
9. Wnoszone przez Użytkowników opłaty abonamentowe są niepodzielne i rozliczane są wyłącznie w danym Okresie Abonamentowym, co oznacza, iż nie mogą być przenoszone na kolejny Okres Abonamentowy.
10. W przypadku dokonywania wpłat Abonamentu przez osoby trzecie, konieczne jest wskazanie w tytule przelewu identyfikatora wybranej Aplikacji i pełnej nazwy (firmy) Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik potwierdza wolę zawarcia Umowy, za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała opłaty Abonamentu. Faktura VAT wystawiana jest w takim przypadku na rzecz Użytkownika.
11. Koszty transakcji bankowych związanych z zapłatą Abonamentu, obciążają Użytkownika.

 

§ 7
Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług objętych umową w sposób:
1) zgodny z charakterem i przeznaczeniem usług;
2) niezakłócający korzystanie z Serwisu i jego zasobów przez innych Użytkowników;
3) zgodny z obowiązującym prawem, co oznacza zakaz podejmowania działań wypełniających znamiona przestępstwa lub czynów zabronionych bądź też czynów nieuczciwej konkurencji;
4) zgodny z zasadami współżycia społecznego, norm społecznych, etycznych, przyjętych zwyczajów i dobrych obyczajów;
5) niezakłócający integralności systemu informatycznego Administratora;
6) który nie będzie naruszał lub stanowił zagrożenia naruszenia praw osób trzecich;
7) który nie będzie naruszał lub stanowił zagrożenia naruszenia danych osobowych innych Użytkowników oraz ich dóbr osobistych;
pod rygorem rozwiązania przez Administratora umowy w trybie natychmiastowym, co nie uchyla odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika, będącej następstwem niewykonania powyższych obowiązków, lub chociażby jednego z nich.

 

§8
Odpowiedzialność Administratora

1. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika/Użytkowników jest wyłączona w przypadku:
1) niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z usług objętych Umową; lub/i
2) nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego lub urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez Użytkownika dla potrzeb korzystania z usług objętych Umową; lub/i
3) niespełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z usług objętych umową, o których mowa w § 5 umowy; lub/i
4) niewłaściwą konfiguracją oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika dla potrzeb korzystania z Serwisu i Aplikacji; lub/i
5) nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności, w tym komunikacji sieci Internet, zapewnionych Użytkownikowi przez inne podmioty dostarczające dostęp Użytkownikowi do Internetu;lub/i
6) działania Siły wyższej;
7) nienależytego, w tym nierzetelnego lub nieprawdziwego wprowadzenia danych do Aplikacji, na podstawie których świadczone są usługi przez Administratora, których skutkiem może być poniesienia przez Użytkownika szkody.
2. W przypadku poniesienia przez Użytkownika szkody, za którą odpowiedzialność będzie ponosił Administrator na podstawie Umowy, roszczenie Użytkownika o naprawienie szkody nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Wysokość dochodzonego roszczenia odszkodowawczego, z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego nie może przekroczyć kwoty Abonamentu za dany Okres Abonamentowy, w którym Użytkownik poniósł szkodę.

 

§ 9
Rozwiązanie Umowy, odmowa zawarcia umowy i odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczeniu usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Umowa wygasa na skutek upływu Okresu Abonamentowego i nieprzedłużeniu tego Okresu na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Administratora Umowy, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje w takim wypadku poprzez złożenie/wysłanie Administratorowi oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie powyższe winno wskazywać, jakie istotne postanowienia Umowy Administrator naruszył. W przypadku, gdy faktycznie doszło do istotnego naruszenia przez Administratora postanowień Umowy, Administrator niezwłocznie po doręczeniu Mu oświadczenia Użytkownika o rozwiązaniu umowy, usuwa Konto Użytkownika, a Użytkownik traci dostęp do zasobów Serwisu i informacji zgromadzonych w toku obowiązywania Umowy.
3. Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, (wyznaczonych Regulaminem i dokumentami w nim powołanymi) i pomimo wyznaczenia przez Administratora dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu do zaniechania dalszego naruszenia Regulaminu, Użytkownik nie stosuje się do wezwania Administratora. Oświadczenie Administratora w przedmiocie rozwiązania umowy wraz z poprzedzającym go wezwaniem do zaniechania naruszeń Regulaminu winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Administrator niezwłocznie po doręczeniu Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy usuwa Konto Użytkownika, a Użytkownik traci dostęp do zasobów Serwisu i informacji zgromadzonych w toku obowiązywania umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, w trybie przewidzianym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Regulaminu, Abonament za niewykorzystany Okres Abonamentowy nie podlega zwrotowi.
5. Administrator uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy z danym Użytkownikiem lub do odstąpienia od zawartej Umowy, w następujących przypadkach:
- Użytkownik wykreował Konto fikcyjne;
- Administrator rozwiązał wcześniej umowę z Użytkownikiem, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadczone przez Administratora usługi w ramach Umowy wykorzystywane są lub będą przez Użytkownika w celu niezgodnym z funkcją i przeznaczeniem usług, w tym Serwisu i jego zasobów a także gdy Użytkownik, korzystając z usług świadczonych przez Administratora w ramach Umowy dopuści się czynów sprzecznych z prawem lub istnieje uzasadniona obawa wykorzystania przez Użytkownika usług dla celów sprzecznych z prawem;
- działania Użytkownika w Serwisie i jego zasobach skutkującego zakłóceniem możliwości lub niemożnością korzystania z usług Administratora przez innych Użytkowników.
6. Dla realizacji uprawnień Administratora, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zastrzeżona zostaje forma pisemna pod rygorem nieważności. Administrator dokonuje doręczenia na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji lub w późniejszym terminie zaktualizowany przez Użytkownika. Zaniechanie aktualizacji danych Użytkownika lub wskazanie przez Użytkownika błędnych bądź nieprawdziwych danych adresowych, skutkuje uznaniem za skutecznie doręczone korespondencji wysłanej przez Administratora do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany dotychczas przez Użytkownika.
7. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Abonament uiszczony przez Użytkownikowi nie podlega zwrotowi.
8. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia Umowy w życie, o ile nie dokonał zapisu na nośnikach materialnych Aplikacji służącej do kontroli placu zabaw lub nie wydrukował Książki placu zabaw dostępnej w Aplikacji. Administrator zastrzega, że posiada narzędzia informatyczne pozwalające sprawdzić czynność Użytkownika. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy (z zachowaniem warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym) Administrator zobowiązany jest do usunięcia Konta Użytkownika odstępującego od Umowy niezwłocznie, od dnia doręczenia Administratorowi oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu wpłaconego przez Użytkownika Abonamentu na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tegoż oświadczenia. Dla oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy zastrzeżona jest forma pisemna, pod rygorem nieważności. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dokonuje się na adres Administratora, a o zachowaniu terminu do odstąpienia od Umowy, decyduje data oddania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne.
9. Realizacja Umowy może zostać zawieszona w przypadku działania Siły wyższej, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia Administratorowi świadczenie usług objętych Umową. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej uniemożliwia wykonywanie Umowy przez okres ponad 30 dni, Użytkownikowi oraz Administratorowi przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.


§ 10

Reklamacje i zgłoszenia Użytkowników

1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do składania Administratorowi reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem przez Administratora usług w ramach i w zakresie objętym Umową, w tym z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, objętych zasobem Serwisu.
2. Reklamacje powinna zostać przesłana do Administratora w formie pisemnej na adres Administratora: Stare Babice (05-082 Stare Babice), przy ul Pocztowa 1 lok. 6, z adnotacją „Reklamacja”.
3. Składając reklamację, Użytkownik zobowiązany jest do zwięzłego przedstawienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być w szczególności wady, usterki lub niemożność korzystania z Serwisu lub poszczególnych Aplikacji, spowodowane:
a) niespełnieniem przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w § 5 Regulaminu;
b) brakiem zgody Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu;
c) błędami lub pomyłkami Użytkownika;
d) nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Internetu i przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych;
5. Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, w szczególności ponownego wniesienia przez Użytkownika reklamacji opartej na tym samym zarzucie, który był już przez Administratora uprzednio rozpatrywany w ramach reklamacji tego samego Użytkownika, a reklamacja ta nie została uznana.
6. Administrator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Administratorowi reklamacji.
7. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane i zastrzeżenia wymagają uzupełnienia, Administrator uprawniony jest zwrócić się do Użytkownika w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji, o podanie dodatkowych informacji pozwalających Administratorowi na rozpatrzenie reklamacji. W razie zaistnienia powyżej opisanej sytuacji okres rozpoznania reklamacji, liczony będzie od dnia przesłania przez Użytkownika uzupełnionych, dodatkowych informacji.
8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Administrator powiadomi Użytkownika o tym fakcie, wskazując uzasadnienie takiego stanu rzeczy oraz przewidywany czas rozpoznania reklamacji.
9. Odpowiedź Administratora na reklamację lub wezwanie do uzupełnienia reklamacji, zostanie przesłana Użytkownikowi w tożsamej formie jak reklamacja, na adres korespondencji pocztowej wskazanej przez Użytkownika w procesie rejestracji lub po tym czasie zaktualizowane przez Użytkownika.
10. Wszczęcie procedury reklamacyjnej przez Użytkownika, nie zwalnia Użytkownika z terminowego uiszczania Abonamentu oraz przestrzegania postanowień Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
11. Warunkiem wystąpienia przez Użytkownika z roszczeniami przeciwko Administratorowi jest wyczerpanie przez Użytkownika drogi postępowania reklamacyjnego.
12. Wszelkie roszczenia Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu i jego zasobów, w tym Aplikacji należy kierować na adres siedziby Administratora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 11
Polityka prywatności

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług objętych umowami z Użytkownikami i w tym zakresie obowiązki i prawa kształtowane są przez tą ustawę, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Każdy Użytkownik uprawniony jest do dokonania wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, do ich poprawiania, aktualizowania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu uprawnień zastrzeżonych ustawowo na rzecz Administratora.
3. Przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się w celu należytego wykonywania usług objętych umową i w celu właściwego funkcjonowania Serwisu i jego zasobów, w tym Aplikacji, jego modernizacji i dalszym rozwojem.
4. Administrator z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekazuje, nie sprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych i przetwarzanych danych Użytkowników na rzecz osób trzecich, chyba, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną zgodę lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator uprawniony jest, w celu wykonania usług i w zakresie niezbędnym dla ich wykonania do przekazywania danych osobowych Użytkownika następującym podmiotom:
a) DialCom24 Sp. z o.o., siedzibą 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, KRS 0000306513, w przypadku korzystania z przelewów bankowych za pośrednictwem w/w podmiotów lu płatności kartą płatniczą.
6. Administrator przechowuje dane Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na realizację celu związanego z prawidłowym świadczeniem usług.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania drogą korespondencji elektronicznej Użytkownikom wiadomości, oświadczeń, wezwań, faktur i innych informacji, przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
8. Dane uzyskiwane podczas korespondencji prowadzonej pomiędzy Administratorem a Użytkownikami będą wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i inne uwagi dotyczące funkcjonowania Aplikacji, z powodu których korespondencja została nawiązana.
9. Domena internetowa, na której umieszczona został Serwis może wykorzystywać „pliki cookies” w celu identyfikacji przeglądarki, którą posługuje się Użytkownik podczas korzystania z zasobów Serwisu. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików „cookies” zawarte zostały w Załączniku do Regulaminu „Polityka plików cookies” umieszczonym na stronie internetowej Serwisu.
10. Administrator uprawniony jest do przekazania organom administracji państwowej, samorządowej, sądom, prokuraturze oraz innym uprawnionym organom wobec postępowań wszczętych przez te organy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wydanych przez te organy orzeczeń danych i informacji o Użytkowniku, będących w jego posiadaniu w związku ze świadczeniem usług.
11. Zarówno Administrator jak i Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania założeń Polityki Prywatności, która w danym momencie dostępna jest dla Użytkowników.
12. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań Użytkowników dotyczących Polityki Prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: krpz@krpz.pl.


§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach dotyczących szczegółowo usług, w tym Aplikacji świadczonych w ramach Serwisu przez Administratora, zastosowanie znajdują oprócz Regulaminu i dokumentów w nim powołanych, odrębne regulaminy dla każdej tych usług (Aplikacji).
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy stanowiące źródła praw i obowiązków stron Umowy.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.krpz.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.krpz.pl i od tej chwili znajdzie zastosowanie dla Umów zawieranych przez Administratora z Użytkownikami.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydania nowego Regulaminu lub zmiany postanowień Regulaminu, w przypadku, gdy:
1) Doszło do zmiany przepisów prawa lub wydane zostały ostateczne lub prawomocne orzeczenia sądów i innych organów administracji państwowej bądź samorządowej nakładające na Administratora obowiązek wydania nowego Regulaminu lub zmiany dotychczasowych jego postanowień, a które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na obowiązki i prawa stron Umowy;
2) Doszło do zmiany warunków technicznych lub technologicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technologicznym lub technicznym;
3) Doszło do zmian organizacyjnych lub innych przekształceń prawnych Administratora;
4) Doszło do zmiany warunków korzystania z urządzeń i oprogramowania użytych do właściwego funkcjonowania Serwisu i jego zasobów, które zostały wprowadzone przez producentów tych urządzeń i programów lub inne podmioty uprawnione do dystrybucji tych narzędzi;
5) w celu polepszenia jakości świadczonych usług i modernizacji Serwisu i poszczególnych jego Aplikacji lub w związku ze zgłaszanymi przez Użytkowników sugestiami, dotyczącymi sprawniejszego funkcjonowania Serwisu i Aplikacji, o ile ich wprowadzenie będzie możliwe;
6. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Administrator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas procedury rejestracyjnej, przesyłając Użytkownikowi nowy lub zmieniony Regulamin w formie tekstu jednolitego bądź przesyłając Mu odnośnik do strony internetowej zawierający nowy lub zmieniony Regulamin. Zmiany zostaną oznaczone czytelnie w treści przesyłanego Regulaminu.
7. Nowy Regulamin lub zmiana dotychczasowego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.krpz.pl, o ile Użytkownik po zawiadomieniu go o treści nowego Regulaminu, w myśl postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy do końca upływu tego terminu.
8. Uznanie któregokolwiek z postanowień Umowy, objętego Regulaminem za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, jeżeli nadal możliwe będzie osiągnięcie przez Strony celu Umowy.
9. W przypadku, gdy dowolne z postanowień umowy, w tym Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub nieegzekwowalne, a byłoby ważne i egzekwowalne, gdyby część postanowień została wykreślona, postanowienie będzie to obowiązywać ze zmianami koniecznymi w celu nadania mu ważności.
10. Użytkownik i Administrator zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących świadczonych usług i nie ujawniać ich oraz nie rozpowszechniać, jeśli mogłoby to narazić drugą stronę na odpowiedzialność.
11. Wszelkie regulacje dotyczące praw własności intelektualnej do Serwisu uregulowane zostały w Załączniku stanowiącym integralną część Regulaminu, dostępnym wraz z nim na stronie internetowej www.krpz.pl.
12. Każdy Użytkownik uprawniony jest do pobrania zarówno treści Regulaminu jak i stanowiących jego integralną część: Załącznika dotyczącego praw własności intelektualnej do Serwisu w formacie służącym do wydruku i zapisania go na własnym nośniku.
13. Do umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem stosuje się obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
14. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Administratora.
15. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania umowy, treści Regulaminu, jego zapisów i stosowania, poddane zostaną wyłącznej jurysdykcji sądu polskiego właściwego ze względu na siedzibę Administratora.


Data 15.07.2014 r.

Załączniki do regulaminu: